wykładowca

Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Rektor
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
w specjalności rytmika w Instytucie Kompozycji i Teorii Muzyki
na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki
i Edukacji Artystycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668);
• mają ukończone studia magisterskie na kierunku taniec;
• posiadają umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu tańca klasycznego, ludowego, współczesnego i musicalowego;
• wykażą się osiągnięciami artystycznymi;
• posiadają minimum roczne doświadczenie w pracy pedagogicznej,
• posiadają znajomość języka obcego w mowie i piśmie;
• wykazują umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność;
• posiadają umiejętność samodzielnego rozwiązywania powierzonych zadań
i dyspozycyjność czasową.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki następujące dokumenty:
• Podanie – deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie
• CV
• Kwestionariusz osobowy
• Dyplom ukończenia studiów magisterskich
• Informację o dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym oraz znajomości języków obcych

Zastrzega się prawo do oddalenia oferty oraz zmiany formy konkursu bez podania przyczyny.