wykładowca

Instytut Dyrygentury
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Rektor
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
w specjalności dyrygentura symfoniczna w Instytucie Dyrygentury
na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki
i Edukacji Artystycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668);
• mają ukończone studia magisterskie na kierunku dyrygentura;
• wykażą się osiągnięciami artystycznymi;
• posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, (preferowane w uczelni wyższej);
• posiadają biegłą znajomość języka obcego w mowie i piśmie;
• wykazują umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność;
• posiadają umiejętność samodzielnego rozwiązywania powierzonych zadań i dyspozycyjność czasową.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Dyrygentury następujące dokumenty:
• Podanie – deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie
• CV
• Kwestionariusz osobowy
• Dyplom ukończenia studiów magisterskich
• Informację o dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym oraz znajomości języków obcych
• Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Poznaniu będzie podstawowym, pierwszym miejscem pracy dla kandydata.

Kandydaci przystępujący do konkursu przeprowadzą lekcje pokazowe (do 15 min.) ze studentami z następujących przedmiotów:
• Czytanie partytur (dowolny materiał wg uznania kandydata)
• Dyrygowanie (L. van Beethoven I Symfonia C-dur op. 21)

Zastrzega się prawo do oddalenia oferty oraz zmiany formy konkursu bez podania przyczyny.
Termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca 2020
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 września 2020