wykładowca

Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
– spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
-posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich w dziedzinie sztuki w dyscyplinie instrumentalistyka w specjalności perkusja bądź perkusja jazzowa