wykładowca

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

• Kandydat(ka) ubiegający się na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 64, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt. 91) ustawy z dn. 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz. 455), oraz w Statucie Uczelni (zał. 6 pkt. 9).
• Kandydat powinien posiadać tytuł magistra inżyniera żywienia człowieka (lub zakres pokrewny)
• Kandydat powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej, biegle posługiwać się językiem polskim, pożądane jest ukończenie szkolenia pedagogicznego wymaganego dla nauczycieli akademickich
• Wymagana jest znajomość zagadnień z zakresu: hotelarstwa, gastronomii, rynku usług gastronomicznych i hotelarskich, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami gastronomicznymi, hotelarskimi, żywnościowymi
• Kandydat powinien posiadać udokumentowany dorobek publikacyjny w postaci co najmniej 5 publikacji w czasopismach recenzowanych lub monografiach naukowych
• Wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie programów OFFICE.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w sekretariacie Katedry Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji (blok 32, pokój 100):
• podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
• kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
• życiorys zawodowy,
• odpis dyplomu ukończenia studiów,
• wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku.
Przed zatrudnieniem wymagane będzie:
• oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych),
• wykonanie rutynowych badań lekarskich.
Ponadto osoby spoza uczelni przed zatrudnieniem powinny dostarczyć:
• świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
• opinię z ostatniego miejsca pracy.

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na w/w stanowisku będzie ostateczną podstawą decyzji o zatrudnieniu.
Przewiduje się zatrudnienie na czas nieokreślony od 1 października 2017 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 10 lipca 2017 r. Konkurs ma charakter jednoetapowy.