wykładowca

Wydział Społeczno-Inżynieryjny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

obszaru nauk/kształcenia:
nauk społecznych
dziedzin nauk:
nauk prawnych lub ekonomicznych
dyscyplin naukowych/artystycznych:

nauki o administracji lub prawo lub ekonomia
zakresu prowadzenia zajęć:
spośród: techniki mediacji i negocjacji, postępowanie cywilne i administracyjne, wstęp do państwa i prawa , etyka w biznesie i administracji publicznej , prawo konkurencji , prawo gospodarcze, prawo unii europejskiej , prawo pracy i ubezpieczeń społecznych , prawo podatkowe , prawo bankowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy.
Poszukiwany kandydat powinien:
1) posiadać co najmniej stopień naukowy doktora we wskazanym powyżej obszarze i zakresie;
2) posiadać aktualny dorobek naukowy lub artystyczny w obszarze wiedzy, odpowiadającym obszarowi kształcenia, w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych we wskazanych powyżej dyscyplinach i zakresie prowadzonych zajęć lub doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć;
3) deklarować, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy;
4) deklarować zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego na studiach I stopnia,
5) udokumentować doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu różnych form zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, seminariów dyplomowych), doświadczenie organizacyjne w pracy w szkolnictwie wyższym, umiejętność wykorzystania środków multimedialnych w procesie kształcenia studentów
Zgłoszenie winno zawierać:
1) podanie o zatrudnienie kierowane do Rektora, wraz z adresem e-mail i numerem telefonu do kontaktu;
2) życiorys (CV);
3) oryginały lub odpisy lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wszystkie posiadane stopnie naukowe lub tytuły zawodowe, a także inne wymagane kwalifikacje;
4) informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, a także doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie kandydata do minimum kadrowego na kierunku/kierunkach ekonomiczno-prawnym i administracja (do pobrania na http://pwsz.eu/pwsz/instytuty/sekretariat-wydzialu, oświadczenia osobne dla każdego z deklarowanych kierunków);
6) oświadczenie o zgodzie na zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgłoszenie na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej „Konkurs na stanowisko DR-EKPR-PREK Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu” – nie otwierać przed dniem 1 września 2016 godz. 12.00” , osobiście lub pocztą na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu,
Dziekanat Wydziału Społeczno- Inżynieryjnego,
ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, pok. 103

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 8 września 2016 r
Uczelnia zastrzega sobie prawo do:
1) pierwszeństwa wyboru kandydata, który udokumentuje bogatsze i bardziej adekwatne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, związane z zakresem prowadzonych zajęć;
2) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami;
3) unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Ponadto, Uczelnia zastrzega, że zatrudnienie kandydata wyłonionego w czasie procedury konkursowej, nastąpi z początkiem roku akademickiego 2016/2017, pod warunkiem, że liczba studentów uzasadni potrzebę zatrudnienia.
Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zatrudnieniem. Niepoinformowanie kandydata o wyniku konkursu w przeciągu pięciu dni roboczych od daty rozstrzygnięcia jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uczelnia nie odsyła nadesłanych dokumentów.

DATA OGŁOSZENIA: 12 lipca 2016 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT do 1 września 2016 godz. 12.00
SŁOWA KLUCZOWE: prawo, administracja, ekonomiczno-prawny