wykładowca

Instytut Pedagogiki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy
z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• wykształcenie i kwalifikacje w zakresie pracy socjalnej i pomocy społecznej,
• stopień zawodowy magistra,
• dorobek dydaktyczny i organizacyjny,
• co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w zakresie w instytucjach pomocy społecznej, preferowanie posiadania stopnia specjalizacji,
• dorobek praktyczny, metodyczny i naukowy w zakresie pracy socjalnej, pedagogiki społecznej, pedagogiki rodziny.

*Pożądane osoby, dla których PWSZ Oświęcim będzie pierwszym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty:
1) podanie;
2) Curriculum vitae wraz z listą publikacji;
3) odpisy posiadanych dyplomów dotyczących tytułu zawodowego, stopnia naukowego i tytułu naukowego, w tym prawa wykonywania zawodu, jeżeli jest wymagane na danym stanowisku;
4) informacja o przebiegu pracy zawodowej oraz doświadczeniu dydaktycznym;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego.

Miejsce składania dokumentów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 8 lub osobiście: Biuro Rektora pokój 1.10

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 16.06.2016
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.06.2016

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość niepodpisania umowy z osobą, która wygrała konkurs.
W szczególności uzależnione jest to od wyników rekrutacji w roku akademickim 2016/2017.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).