wykładowca

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza konkurs na stanowisko
Wykładowca
w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
Nr ref. ANZ/1210/ 17 / 3 /14

Wymagania kwalifikacyjne:
• tytuł zawodowy magistra w zakresie zawodów medycznych,
• prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
• minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe,
• minimum 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie nauczania hematologii i analityki laboratoryjnej,
• znajomość języka angielskiego,
• biegła znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:
• zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
• życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o uznaniu dyplomu zagranicznego za równorzędny z polskim,
• kopia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
• oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu,
• informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu u innych pracodawców prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, o której mowa w art. 129 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ze wskazaniem nazwy, adresu pracodawcy, wymiaru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 02. 101. 926 ze zm.),
• oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty mogą być składane w terminie do 4 grudnia 2014 r., w Dziekanacie Wydziału Nauki o Zdrowiu, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 511, w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca.

Kontakt: (0-22) 57 20 563

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.