Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Przywództwa
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4200 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

• przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętymi standardami, programami kształcenia, planem studiów oraz rozkładem zajęć, w ramach przewidzianego pensum;
• udział w różnych formach kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń i konsultacji;
• udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych;
• doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych i metodycznych;
• opracowywanie materiałów planistycznych, analitycznych i sprawozdań z prowadzonej działalności dydaktycznej;

Nasze wymagania

 • • posiadanie wykształcenia wyższego, ukończenie studiów magisterskich kierunku psychologia, psychologia w biznesie, psychologia w zarządzaniu lub doradztwo i coaching;
 • deklaracja (oświadczenie) na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy;
 • deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizacyjnych realizowanych przez AWL;
 • deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizacyjnych realizowanych przez AWL;

Mile widziane

 • • dorobek naukowy i publicystyczny w dziedzinie nauk społecznych;
 • • praktyka zawodowa związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych;
 • • • zaangażowanie i kreatywność, warunkujące atrakcyjny przebieg zajęć;

Zakres obowiązków

 • • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętymi standardami, programami kształcenia, planem studiów oraz rozkładem zajęć, w ramach przewidzianego pensum;
 • • udział w różnych formach kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń i konsultacji;
 • • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych;
 • • doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych i metodycznych;
 • • udział w pracach komisji powoływanych na szczeblu Uczelni, w celu zabezpieczenia jej działalności;

Oferujemy

 • • pakiet socjalny - w tym dofinansowanie do wypoczynku;
 • • niskooprocentowane pożyczki remontowe;
 • • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej;
 • • dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie dydaktyczne,
 • deklarację pracy na etacie w AWL jako podstawowym miejscu pracy
 • deklarację uczestnictwa w przedsięwzięciach organizacyjnych realizowanych przez AWL,
 • poświadczenie bezpieczeństwa lub oświadczenie wyrażające zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej, (w przypadku kandydatury zagranicznej, oświadczenie o tym, że spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 276 ust.1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki