Wykładowca stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lalkarski Filia AST we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie ogłasza w dniu 22 sierpnia 2023 r. konkurs na Wydziale Lalkarskim Filia AST we Wrocławiu na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie sztuki, dyscyplina sztuki filmowe i teatralne w niepełnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia przedmiotów Reżyseria teatru formy, Przedstawienie warsztatowe, Gra aktorska w planie lalkowym

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego licencjata albo równorzędnego,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w Uczelni lub innych ośrodkach poza nią,
 • czynne wykonywanie zawodu aktora, reżysera,
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone listem referencyjnym.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć z przedmiotów Reżyseria teatru formy, Przedstawienie warsztatowe, Gra aktorska w planie lalkowym,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie kandydata
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 • informacje o dorobku artystycznym, naukowym lub pedagogicznym,
 • list referencyjny, potwierdzający predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • oświadczenie w trybie art. 113 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Załączniki