Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Instytut Techniki
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Miejsce: Racibórz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • 1. stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych
 • 2. dorobek naukowy i dydaktyczny w pracy w jednostkach szkolnictwa wyższego
 • 3. doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach szkolnictwa wyższego na kierunkach technicznych
 • 4. możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • 5. możliwość zaliczenia do kluczowej kadry na kierunku Automatyka i robotyka
 • 6. deklaracja zatrudnienia w ANS w Raciborzu, jako podstawowym miejscu pracy
 • 7. prowadzenie zajęć również dla kierunków realizujacych zajęcia w weekendy

Zakres obowiązków

 • 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych zaliczanych do pensum i zajęć w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z ustawą
 • 2. okresowe sprawdzanie efektów uczenia się (egzaminy, zaliczenia, kolokwia)
 • 3. pełnienie dyżurów dydaktycznych (konsultacji)
 • 4. opieka nad studentami przygotowującymi prace zaliczeniowe i semestralne
 • 5. sporządzanie obowiązującej nauczyciela akademickiego dokumentacji toku studiów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. odpis dyplomu
 • 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji
 • 3. oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 4. życiorys zawodowy i informacje o dorobku naukowym
 • 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załączniki