Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Medycyny i Stomatologii
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

wymagane kwalifikacje:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) tj.:
Art.113:
1) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
2) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8,
3) spełniają wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3.

Nasze wymagania

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 2) posiadają znajomość języka angielskiego lub innego języka nowożytnego nie będącego kandydata językiem ojczystym (weryfikowaną na podstawie oświadczenia), 3) udokumentują swoje aktualne lub w przeszłości zaangażowanie w studenckim kole naukowym lub opiece mentorskiej lub posiadają list polecający/rekomendację od podmiotu, na rzecz którego świadczyły pracę lub usługi lub z którym współpracowały (zalecane), 4) uzyskały pozytywną opinię dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie, o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy dydaktycznej. wymagane dokumenty:

Zakres obowiązków

  • Zgodnie z Art.115 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce uszczegółowiony w Zarządzeniu Nr 42/2020 Rektora PUM

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • zgłoszenie kandydatury do konkursu - wniosek, 2) CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) druk oświadczeń, 5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie/dyplom nadania stopnia doktora), 6) prawo wykonywania zawodu – w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,
  • kopie świadectw pracy, 8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 9) oświadczenie o znajomości języka angielskiego lub innego języka nowożytnego nie będącego kandydata językiem ojczystym, 10) opinia dziekana i kierownika jednostki, 11) dokumenty potwierdzające zaangażowanie w studenckim kole naukowym lub opiece mentorskiej lub list polecający/rekomendujący od podmiotu, na rzecz którego świadczyły pracę lub usługi lub z którym współpracowały (zalecane).

Załączniki