Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce: Gorzów Wielkopolski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Wykładowca.
Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu:
 wykonywanie kontroli celno-skarbowej;
 ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
oraz innych należności;
 obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych;
 czynności przewidzianych przepisami prawa celnego;
 rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń
skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich
sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;
 wykonywanie środków karnych i zabezpieczających w zakresie określonym
w Kodeksie karnym skarbowym;
 wykonywanie orzeczeń o przepadku towarów nieunijnych

Nasze wymagania

 • • tytuł zawodowy magistra nauk prawnych
 • • doświadczenie zawodowe poza uczelnią
 • • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Zakres obowiązków

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z dokładnym określeniem stanowiska, dyscypliny naukowej i zakresu wynikającego z opisu stanowiska
 • oświadczenie o wyborze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy
 • kwestionariusz lub curriculum vitae
 • odpisy (kserokopie) dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych i zawodowych, w tym tytułu zawodowego magistra
 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Załączniki