Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Sztuk Projektowych ASP w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

REKTOR
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI
z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko WYKŁADOWCY
w Instytucie Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz na Wydziale Sztuk Projektowych,
w grupie pracowników dydaktycznych, na czas określony, w wymiarze całego etatu.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe – min. tytuł magistra inżyniera architekta
 • Udokumentowany dorobek w zakresie projektowania wnętrz mieszkalnych i komercyjnych wraz z potwierdzoną realizacją
 • Znajomość programów komputerowych wspomagających projektowanie wnętrz i graficznych: ArchiCad, Twinmotion, AutoCad, Unreal Engine, Photoshop
 • Doskonała wiedza dotycząca stylów w projektowaniu wnętrz i umiejętność trafnego ich zastosowania
 • Umiejętność dostosowania wiedzy praktycznej do wymogów programowych kierunku tkanina i stylizacja wnętrz (ze szczególnym uwzględnieniem roli tkaniny we wnętrzu) i znajomość najnowszych trendów w projektowaniu wnętrz
 • Predyspozycje pedagogiczne
 • Minimum 3-letni staż pracy w uczelni wyższej
 • Umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w organizowaniu i planowaniu pracy zespołu
 • Znajomość języka polskiego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista

Zakres obowiązków

 • Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018,poz. 1668 z późn.zm.) oraz § 4 Regulaminu Pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3
 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy dydaktycznej (jeśli dotyczy), mile widziane działalności artystycznej/naukowej
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik 4
 • Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych, znajomość języka obcego/języków obcych
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego;
 • Dokumentacja osiągnięć i dorobku dydaktycznego, artystycznego/naukowego
 • Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy –Załącznik nr 2.

Załączniki