Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Techniczny
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce: Gorzów Wielkopolski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Wykładowca.
Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień:
wiedza i praktyka w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji oraz w zakresie aspektów bezpieczeństwa danych, programowania systemów telekomunikacyjnych, programowania urządzeń sieciowych w języku Python.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magister inżynier z zakresu informatyki technicznej i telekomunikacji
 • doświadczenie dydaktyczne
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Zakres obowiązków

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z dokładnym określeniem stanowiska, dyscypliny naukowej i zakresu wynikającego z opisu stanowiska
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy
 • kwestionariusz lub curriculum vitae
 • odpisy (kserokopie) dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych i zawodowych, w tym tytułu zawodowego magistra
 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Załączniki