Wykładowca stanowisko dydaktyczne

koracz@pwsz-ns.edu.pl
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Miejsce: Nowy Sącz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Konkurs nr 3 na stanowisko wykładowcy na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra fizjoterapii,
 • posiadanie tytułu doktora w jednej z dyscyplin: nauki medyczne / nauki o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej,
 • posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • posiada / jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji pedagogicznych lub posiada udokumentowane doświadczenie praktyczne poza szkolnictwem wyższym,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia kliniczne) w uczelni na kierunku Fizjoterapia,
 • posiadanie co najmniej 5 – letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku fizjoterapeuty, w szczególności w oddziale chirurgii, oddziale ginekologiczno – położniczym i poradni rehabilitacyjnej,
 • aktywny udział w życiu naukowym przejawiający się m. in. publikacjami naukowymi,
 • potwierdzone certyfikatami i zaświadczeniami kierunkowe szkolenia,
 • deklaracja o podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych w wymiarze 180 godz. na studiach stacjonarnych m.in. z przedmiotów: Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, Traumatologii i medycynie sportowej, Terapia manualna, Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych w ginekologii i położnictwie, Metody specjalne w fizjoterapii, Diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych w chirurgii i intensywnej terapii,
 • własny rozwój naukowy i zawodowy,
 • praca organizacyjna na rzecz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, w tym szczególnie w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie.

Oferujemy

 • Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych na podstawie umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy w semestrze letnim, w roku akademickim 2023/2024.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o pracę,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 1),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. 2)
 • życiorys,
 • odpisy (kserokopie) dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu przed podpisaniem umowy),
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. 3),
 • kopie certyfikatów, dodatkowych zaświadczeń,
 • oświadczenie, że Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. 4).

Załączniki