Wykładowca stanowisko dydaktyczne

  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Oferta jest skierowana do kandydata/tki, który/a spełnia następujące wymogi:
– posiada tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie hebraistyki (w dyscyplinie językoznawstwo);
– jest rodzimym użytkownikiem języka hebrajskiego izraelskiego;
– ma kompetencje do nauczania języka hebrajskiego izraelskiego na poziomie akademickim;
– ma doświadczenie dydaktyczne w zakresie praktycznego nauczania języka hebrajskiego izraelskiego.

Nasze wymagania

  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania: - tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie hebraistyki (w dyscyplinach językoznawstwo, literaturoznawstwo lub pokrewnych); - potwierdzone doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka hebrajskiego izraelskiego.

Mile widziane

  • IV) Wymagania językowe (required languages) 1. Język hebrajski izraelski – ojczysty 2. Język polski lub angielski – dobry
  • Kandydat/ka powinien/a być przygotowany/a i posiadać doświadczenie w zakresie praktycznego nauczania języka hebrajskiego izraelskiego.

Zakres obowiązków

  • Prowadzenie zajęć z języka hebrajskiego

Oferujemy

  •  atmosfera szacunku i współpracy  wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami  elastyczny czas pracy  dofinansowanie nauki języków  dofinansowanie szkoleń i kursów  dodatkowe dni wolne na kształcenie  ubezpieczenia na życie  program emerytalny  fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny  preferencyjne pożyczki  dodatkowe świadczenia socjalne  dofinansowanie wypoczynku  dofinansowanie wakacji dzieci  „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs; • Curriculum Vitae; • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, • Inne dokumenty określone przez komisję konkursową. • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki