Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Miejsce: Nowy Sącz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs nr 2 na stanowisko wykładowcy na Wydziale Nauk Humanistycznych

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego w dyscyplinie językoznawstwo w zakresie języka angielskiego
 • dorobek naukowy w subdyscyplinie przekładoznawstwo udokumentowany co najmniej pięcioma publikacjami naukowymi lub udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w tłumaczeniach
 • deklaracja o podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • w przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych w wymiarze 360 godz. (zajęcia z praktycznej nauki język angielskiego, zajęcia z tłumaczeń, seminarium dyplomowe)
 • własny rozwój zawodowy
 • praca organizacyjna na rzecz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, w tym w szczególności na Wydziale Nauk Humanistycznych

Oferujemy

 • Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych, na podstawie umowy o pracę na czas określony, w roku akademickim 2024/2025 w pełnym wymiarze czasu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o pracę
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 1)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. 2 )
 • życiorys
 • odpisy (kserokopie) dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie(oryginały do wglądu przed podpisaniem umowy)
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(zał. 3)
 • kopie certyfikatów, dodatkowych zaświadczeń
 • oświadczenie, że Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. 4)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać: osobiście lub przesłać na adres Uczelni: ANS w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, Sekretariat Ogólny, pokój 01. Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs nr 2 na stanowisko wykładowcy na WH” albo przesłać na adres: mhinc@ans-ns.edu.pl