Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Instytut Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Miejsce: Elbląg
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, umowa o dzieło
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy` specjalisty w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie: stopnia naukowego doktora lub tytułu magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.
 • 2. Wymagana wiedza z zakresu: systemów i projektowania sieci komputerowych, routingu i switchingu, troubleshootingu.ss
 • Znajomość zaawansowanych technologii routingu i switching, w tym protokołów takich jak OSPF, BGP, VLAN, STP, MPLS
 • • Umiejętność projektowania i konfigurowania sieci LAN, WAN oraz ich integracji z różnymi urządzeniami i technologiami.
 • • Doświadczenie w troubleshootingu sieciowego, włączając w to analizę problemów z połączeniami, wydajnością sieci, konfiguracją urządzeń itp.
 • • Zrozumienie podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa, w tym technik obrony przed atakami typu DoS, DDoS, atakami phishingowymi, itp.
 • • Znajomość technologii VPN, zarówno site-to-site, jak i remote access, w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji.
 • • Umiejętność konfigurowania i zarządzania zaporami sieciowymi oraz systemami detekcji i zapobiegania intruzom (IDS/IPS).
 • • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem identyfikacją i autoryzacją użytkowników w sieciach (np. AAA, 802.1X) - NAC
 • • Doświadczenie w konfiguracji urządzeń sieciowych różnych producentów, w tym Cisco, Huawei, H3C, Fortinet.
 • • Znajomość technologii konteneryzacji w kontekście sieci, np. Docker, Kubernetes, do wdrażania i zarządzania aplikacjami w środowiskach sieciowych.
 • • Umiejętność pracy z systemami monitoringu sieciowego, takimi jak Nagios, Zabbix, do monitorowania wydajności, dostępności i bezpieczeństwa sieci.
 • • Znajomość technik analizy ruchu sieciowego, w tym wykorzystanie narzędzi takich jak Wireshark do diagnozowania problemów.
 • • Rozumienie zasad Quality of Service (QoS) i umiejętność ich implementacji w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług.
 • • Znajomość konceptów i praktyk związanych z bezpiecznymi połączeniami bezprzewodowymi (WiFi) oraz konfiguracją sieci WLAN.
 • • Doświadczenie w konfiguracji i zarządzaniu protokołami bezpieczeństwa takimi jak IPsec, SSL/TLS.
 • • Umiejętność pracy z różnymi systemami operacyjnymi, w tym Linux, Windows, dla integracji i konfiguracji usług sieciowych.
 • • Znajomość podstawowych protokołów sieciowych takich jak TCP/IP, UDP, DNS, DHCP.
 • • Umiejętność projektowania i implementacji redundancji w sieciach w celu zapewnienia wysokiej dostępności usług.
 • • Zrozumienie zagadnień związanych z sieciami definicji programowej (SDN) oraz ich roli w nowoczesnych środowiskach sieciowych.
 • • Umiejętność dokumentowania i raportowania konfiguracji sieciowej oraz przeprowadzonych działań troubleshootingu.
 • • Zdolność do efektywnej komunikacji i przekazywania wiedzy studentom na różnych poziomach zaawansowania.
 • • Umiejetność pracy na platformach witrualizacyjnych- emulator typu: Packet Tracer, ENSP, GNS3, EVE-NG, PNETLab, H3C-Cloud-Lab.
 • 3. Doświadczenie zawodowe w zawodzie inżyniera informatyka.
 • 4. Doświadczenie zawodowe w wprowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 • 5. Dorobek naukowy z okresu ostatnich pięciu lat.

Mile widziane

 • Preferowane wskazanie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko wykładowcy specjalisty w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego ANS w Elblągu,
 • 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej
 • 4. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego lub tytułu zawodowe
 • 5. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na adiunkta w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego ANS w Elblągu
 • 7. Oświadczenie, czy ANS w Elblągu będzie/nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • 8. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięci