Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny
Politechnika Koszalińska
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

REKTOR POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ ogłasza KONKURS na stanowisko: WYKŁADOWCY w dziedzinie: NAUK SPOŁECZNYCH w dyscyplinie: NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2023 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2023r., poz. 742 ze zm.) oraz Statutu Politechniki Koszalińskiej.

Nasze wymagania

 • 1. Tytuł magistra w wymaganej dyscyplinie
 • 2. Udokumentowany dorobek zawodowy w wymaganej dyscyplinie
 • 3. Warunkiem koniecznym jest podjęcie zatrudnienia na pierwszym etacie w PK
 • 4. Przystępując do konkursu kandydaci deklarują całodzienna dyspozycyjność w ciągu tygodnia do pracy dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Wydziału Humanistycznego

Mile widziane

 • 1 Przystępując do konkursu kandydaci deklarują całodzienna dyspozycyjność w ciągu tygodnia do pracy dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Wydziału Humanistycznego

Zakres obowiązków

 • Zadania zgodne z Statutem Politechniki Koszalińskiej - Obwieszczenie Nr 2/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.
 • Zadania zgodne z Zarządzenia Nr 20/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 marca 2020 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane JMR Politechniki Koszalińskiej
 • 2. Życiorys (wraz z informacją o przebiegu pracy zawodowej)
 • 3. Kserokopie/skany odpowiednich dyplomów i certyfikatów (oryginały do okazania w dziale Kadr przy zatrudnieniu)
 • 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny,ul. E. Kwiatkowskiego 6E, 75–343 Koszalin – z dopiskiem: KONKURS