Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wyższa Szkoła Straży Granicznej
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Wykładowca Zespołu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Procedur Karnych Zakładu Operacyjno – Rozpoznawczego Wyższej Szkoły Straży Granicznej

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia;
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli poufne ważne minimum 1 rok;
 • znajomość aktów prawnych regulujących kwestie: stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w SG, przeprowadzania analizy kryminalnej w SG, cyberrozpoznania, zwalczania przestępczości zorganizowanej, wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w SG, rozpoznawania i wykrywania terroryzmu i zagrożeń z nim związanych, bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości przez SG;
 • posiadanie wiedzy, doświadczenia zawodowego oraz znajomość problematyki praktycznego: stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w SG, przeprowadzania kryminalnych analiz operacyjnych w sprawach prowadzonych przez SG, uzyskiwania informacji w ramach prowadzenia cyberrozpoznania, zwalczania przestępczości zorganizowanej, wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w SG, rozpoznawania i wykrywania terroryzmu i zagrożeń z nim związanych, zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej w odniesieniu do zakresu właściwości SG, stosowania zasad współdziałania i wymiany informacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz międzynarodowymi w zwalczaniu przestępczości przez SG;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych przez okres minimum 4 lat licząc od dnia 1 stycznia 2019 r. z zakresu kryminalnej analizy operacyjnej w sprawach prowadzonych przez SG, uzyskiwania informacji w ramach prowadzenia białego wywiadu, zwalczania przestępczości zorganizowanej, wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w SG, zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej w odniesieniu do zakresu właściwości SG, stosowania zasad współdziałania i wymiany informacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz międzynarodowymi w zwalczaniu przestępczości przez SG;
 • przygotowanie pedagogiczne.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniach specjalistycznych i kursach doskonalących oraz szkoleniach kwalifikowanych, a także studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Bezpieczeństwo granicy państwowej” z zakresu: stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w SG, przeprowadzania kryminalnych analiz operacyjnych w sprawach prowadzonych przez SG, uzyskiwania informacji w ramach prowadzenia cyberrozpoznania, zwalczania przestępczości zorganizowanej, wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w SG, rozpoznawania i wykrywania terroryzmu i zagrożeń z nim związanych, zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej w odniesieniu do zakresu właściwości SG, stosowania zasad współdziałania i wymiany informacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz międzynarodowymi w zwalczaniu przestępczości przez SG.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy Zespołu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Procedur Karnych Zakładu Operacyjno – Rozpoznawczego Wyższej Szkoły Straży Granicznej
 • życiorys;
 • kopia/ kserokopia/skany dyplomów;
 • opis dorobku dydaktycznego i naukowego, w tym wykazu publikacji;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Weź udział w rekrutacji

 • Wyższa Szkoła Straży Granicznej, ul. Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin