Wykładowca stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Opis stanowiska

Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko
WYKŁADOWCY

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo lub studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne lub pokrewne i licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne lub pielęgniarstwo;
 • aktualne prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – jeśli dotyczy;
 • posiadanie Karty Doskonalenia Zawodowego dla Ratownika Medycznego przynajmniej z rozpoczętym drugim okresem edukacyjnym – jeśli dotyczy;
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub anestezjologii i intensywnej opieki lub chirurgii lub kardiologii lub pediatrii – jeśli dotyczy;
 • minimum 5 lat stażu pracy na oddziałach: SOR lub Izba Przyjęć lub Intensywnego Nadzoru w tym sale „R” lub Oddziałach Pomocy Doraźnej lub chirurgii lub kardiologii lub pediatrii;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność (praca w weekendy).

Mile widziane

 • udokumentowany rozwój zawodowy: ukończenie kursów doskonalenia zawodowego, studiów podyplomowych itp.;
 • doświadczenie w pracy ze studentami - minimum 2 lata pracy na uczelni wyższej, w tym przynajmniej 1 rok prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej;
 • udokumentowany udział w warsztatach, konferencjach, seminariach.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, przy pełnym pensum wykładowcy równym 360 h na kierunku ratownictwo medyczne (m.in. z przedmiotów: Intensywna terapia, Medyczne czynności ratunkowe, Procedury ratunkowe przedszpitalne, Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne, Podstawowe zabiegi medyczne, Techniki zabiegów medycznych);
 • współorganizowanie konferencji, seminariów związanych z ratownictwem medycznym i profilem działalności Uczelni;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych Wydziału i Uczelni;
 • podnoszenie kwalifikacji;
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie;
 • curriculum vitae (przebieg dotychczasowej pracy: badawczo-dydaktycznej oraz wykaz publikacji, dane w zakresie określonym w kwestionariuszu osobowym);
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
 • oświadczenie o możliwości podjęcia pracy w APoż jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wg wzoru określonego w załączniku;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż określone w art. 22[1] § 1 Kodeksu Pracy).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów można złożyć w Kancelarii ogólnej APoż lub przesłać drogą pocztową na adres: Akademia Pożarnicza ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa. nr ref.: wykładowca - ZRM bądź przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: kariera@apoz.edu.pl.