Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

Konkurs numer 32.2024.SINJA.AW z dnia 02.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego
Stanowisko: wykładowca
Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 3/4
Rodzaj umowy: umowa o pracę (na zastępstwo)

Termin składania dokumentów: 05.05.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.05.2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: maj/czerwiec 2024 r.
Okres zatrudnienia: 5 miesięcy okres próbny, potem możliwość przedłużenia na rok

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra filologii angielskiej lub (w przypadku kandydata z kraju angielskojęzycznego) licencjat.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
 • W przypadku kandydata z kraju angielskojęzycznego poświadczony kurs metodyczny DELTA (lub o identycznym profilu).
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy zawodowej (minimum 3000 wyuczonych godzin w okresie 5 lat).
 • Wiedza na temat życia, kultury, tradycji i instytucji brytyjskich.

Mile widziane

 • Kreatywne podejście do sztuki uczenia.
 • Ciekawość w zdobywaniu wiedzy.
 • Ustawiczne doskonalenie warsztatu metodycznego.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie specjalistycznych, grupowych oraz indywidualnych zajęć językowych dla nauczycieli akademickich.
 • Prowadzenie zajęć grupowych z pracownikami administracji.
 • Prowadzenie zajęć z zagranicznymi słuchaczami, będącymi kandydatami na studia w języku angielskim na UWr.
 • Wypełnianie przydzielonych obowiązków organizacyjno-administracyjnych.
 • Branie czynnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez SINJA promujących UWr.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

  Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „wykładowca.32.SINJA.AW”.