Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Instytut Literatury i Nowych Mediów
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska wykładowcy (w zakresie filologii angielskiej) w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego,
liczba etatów: 2
dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.
Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej;
 • udokumentowany staż dydaktyczny na stanowisku nauczyciela akademickiego w Polsce lub za granicą;
 • dorobek naukowy, popularyzatorski lub oświatowy w języku angielskim;
 • udokumentowana aktywność konferencyjna w zakresie literaturoznawstwa angielskiego;
 • gotowość do prowadzenia różnych zajęć z zakresu filologii angielskiej oraz praktycznej nauki języka angielskiego;
 • gotowość do odbywania zajęć w ciągu całego tygodnia oraz w weekendy zjazdowe na studiach niestacjonarnych;
 • znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie B1.

Zakres obowiązków

 • Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków pracowniczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych, zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków dla stanowiska pracy określonym w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego (Zarządzenie nr 190/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – w języku polskim;
 • życiorys;
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym;
 • charakterystyka dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
 • wykaz publikacji naukowych (nie jest obligatoryjny);
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B1 (wymagany w przypadku kandydata obcokrajowca);
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/;
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.): http://dso.usz.edu.pl/druki/;
 • oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem zatrudnienia, dostępne pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/;
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dostępna wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć mailem i jednocześnie drogą pocztową lub osobiście: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Literatury i Nowych Mediów, al. Piastów 40B, budynek nr 5, pok. 101, 71-065 Szczecin; e-mail: literaturoznawstwo@usz.edu.pl