Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Azjatyckich
Miasto: Łódź
Stanowisko: wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych
Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji
Data ogłoszenia: 25.04.2024
Termin składania ofert do: 05.06.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.06.2024
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: monika.harciarek@uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko wykładowcy, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe, Azja Wschodnia, Azja Środkowa.

Nasze wymagania

 • Posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub inny tytuł równorzędny
 • Powinien/powinna posługiwać się językiem orientalnym na poziomie bardzo dobrym oraz wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie w tych językach zajęć dydaktycznych
 • Zainteresowania kandydata/kandydatki powinny ogniskować się wokół problematyki Azji Wschodniej, Azji Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Chińskiej Republiki Ludowej
 • Posiadać doświadczenie organizacyjne dotyczące różnego typu aktywności akademickich, pracy dydaktycznej ze studentami, propagowania wiedzy o współczesnych stosunkach międzynarodowych,
 • Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie studiów azjatyckich, języka i kultury chińskiej na poziomie uniwersyteckim i znajomość najnowszych metod i technik nauczania, w tym nauczania zdalnego czy organizowanie warsztatów dydaktycznych
 • Cechować się umiejętnością pracy w zespole

Mile widziane

 • Kandydat/ka będzie mieć doświadczenie w popularyzowaniu nauki
 • Kandydat/ka zna specyfikę obszaru Azji Wschodniej i Azji Środkowej, podróżował/podróżowała po tym regionie, potrafi organizować wyprawy naukowe ze studentami

Zakres obowiązków

 • sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742)
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów, przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń,
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w ustalonym wymiarze
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć, konsultacji ze studentami
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ
 • kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV
 • wykaz dotychczasowego dorobku (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych