Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

REKTOR
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na podstawie umowy o pracę
na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
1) stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych (nauk technicznych);
2) aktualny dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (nauk technicznych) w dyscyplinie „informatyka techniczna i telekomunikacja” („informatyka”);
3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych (nauk technicznych);
 • aktualny dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (nauk technicznych) w dyscyplinie „informatyka techniczna i telekomunikacja” („informatyka”);
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych

Zakres obowiązków

 • kształcenie studentów
 • ustalanie programu prowadzonych zajęć
 • utrzymanie aktualności i wysokiego poziomu prowadzonych zajęć
 • recenzowanie prac dyplomowych i udział w komisjach egzaminacyjnych
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych i prezentacji według udostępnionych wzorów/szablonów
 • sporządzanie obowiązującej wykładowców dokumentacji toku studiów

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę)
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • przyjazną atmosferę pracy i wsparcie zgranego zespołu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do J.M. Rektora
 • CV, wraz z wykazem publikacji naukowych, potwierdzające dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat
 • Kwestionariusz osobowy (formularz w załączniku nr 1)
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskany stopień naukowy
 • Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) (formularz w załączniku nr 2)
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączniku nr 3)
 • Podpisana klauzula informacyjna przy pobieraniu danych w procesie rekrutacji (formularz w załączniku nr 4)
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz w załączniku nr 5)

Załączniki