Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy lub starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Konkurs nr 66.2024.II.WMI.AW z dnia 17.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa stanowiska: wykładowca lub starszy wykładowca
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj stanowiska: dydaktyczne
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań:
• dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
• dyscyplina: informatyka
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny
Termin składania dokumentów: 16.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: umowa na czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574, 583 z późn. zm.) i Statucie UWr.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie.
 • Znaczne doświadczenie praktyczne i bieżący kontakt z praktycznymi zastosowaniami informatyki.
 • Kandydaci na stanowisko wykładowcy/starszego wykładowcy powinni również, ale nie muszą, mieć stopień doktora.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale i Uniwersytecie.

Oferujemy

 • Instytut Informatyki UWr. zapewnia przyjazne środowisko do rozwoju pasji naukowych. Jesteśmy otwarci na kandydatów zajmujących się tematyką badawczą spoza naszych dotychczasowych specjalizacji. Wspieramy naszych pracowników w staraniach o projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. Mamy możliwość pozyskiwania dodatkowego wsparcia w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Współpracujemy z wieloma firmami z branży IT.
 • Mamy ambitnych i zdolnych studentów, którzy chętnie angażują się w ciekawe projekty.
 • Wyróżniamy się elastycznym podejściem do kształtowania oferty dydaktycznej, układanej przy udziale studentów i współpracujących z nami firm IT. Nasi pracownicy mogą proponować własne wykłady, projekty i seminaria. Zaawansowane przedmioty prowadzimy w niewielkich grupach i umożliwiamy najlepszym studentom udział w badaniach naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • 2. Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” W przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub magisterskiego.
 • 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • 5. Autoreferat wskazujący sposób spełnienia przez kandydata powyższych wymagań.
 • 6. Wykaz publikacji naukowych kandydata.
 • 7. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 8. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • 9. Spis nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe opinie o kandydacie. Dodatkowe opinie recenzentów będą traktowane jako poufne, tzn. dostępne tylko dla członków Komisji Konkursowej.
 • 10. Co najmniej dwa listy rekomendujące kandydata od uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób spoza Polski, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej na adres prof. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego: Tomasz.Jurdzinski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 • Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazani kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „wykładowca.66.2024.II.WMI.AW” (w przypadku wykładowcy) lub „starszy wykładowca.66.2024.II.WMI.AW” (w przypadku starszego wykładowcy).