Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Lotnicza Akademia Wojskowa
Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Miejsce: Dęblin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

STANOWISKO: wykładowca
DZIEDZINA: nauki inżynieryjno-techniczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa, geodezja i transport, inżynieria mechaniczna.
SŁOWA KLUCZOWE: logistyka, transport, spedycja, systemy wspomagania logistyki, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem w logistyce, modelowania procesów transportowych.

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina: inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna,
 • posiadać bogatą wiedzę z logistyki, transportu, spedycji, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem w logistyce oraz modelowania procesów transportowych – najlepiej dokumentową odpowiednimi świadectwami (możliwość weryfikacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów dotyczących zabezpieczenia technicznego, materiałowego, transportu,
 • posiadać znajomość języka angielskiego – co najmniej na poziomie B2 lub równorzędnym – popartą odpowiednimi świadectwami,
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku kandydata będącego obcokrajowcem co najmniej na poziomie B2 lub równorzędnym),
 • ogólna wiedza z zakresu metodyki prowadzenia badań naukowych,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

Mile widziane

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów dotyczących: logistyki, zarządzania,
 • posiadanie doświadczenia w pracy na stanowiskach dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych w placówkach dydaktycznych lub uczelniach wyższych, szczególnie w obszarach logistyki wojskowej,
 • posiadanie dorobku naukowego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • umiejętność współpracy w zespołach zadaniowych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznego pensum,
 • kształcenie i wychowanie studentów oraz uczestników kursów prowadzonych przez uczelnię,
 • terminowe sporządzanie dokumentacji związanej z procesem kształcenia,
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów,
 • terminowe przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń,
 • prowadzenie prac dyplomowych,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć,
 • prowadzanie konsultacji ze studentami w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo,
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych,
 • dbanie o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • udział w pracach organu kolegialnego uczelni oraz w komisjach powoływanych do wykonania zadań w uczelni,
 • organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych,
 • organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów, pełnienie roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad praktykami zawodowymi studentów, opieka nad organizacjami studenckimi,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju bazy dydaktycznej, szkoleniowej i badawczej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • listu motywacyjnego (podania o zatrudnienie) skierowanego do J. M. Rektora-Komendanta;
 • • kwestionariusza osobowego;
 • • aktualnego CV;
 • • kopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie. W przypadku gdy tytuł zawodowy został uzyskany na uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu lub oświadczenie, co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce;
 • • certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane inne kwalifikacje szczególne;
 • • informacji o dorobku dydaktycznym, organizacyjnym i naukowym, jeśli kandydat posiada
 • • oświadczenia, że LAW będzie, w przypadku wygrania konkursu, podstawowym miejscem pracy oraz oświadczenia, iż w przypadku zatrudnienia Kandydat afiliuje dorobek LAW;
 • • oświadczenia o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 742 z późn. zm.),
 • • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, którego wzór jest załączony pod ogłoszeniem, w przypadku, kiedy z własnej inicjatywy przekazuje w dokumentach aplikacyjnych dotyczące go dane osobowe, które ujawniają: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kancelaria Jawna
  Lotnicza Akademia Wojskowa
  ul. Dywizjonu 303 nr 35
  08-521 Dęblin