Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Miejsce: Nowy Sącz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs nr 3 na stanowisko wykładowcy na Wydziale Nauk Humanistycznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo w zakresie języka angielskiego,
 • deklaracja o podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • w przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych w wymiarze 360 godz. (zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego: gramatyka, pisanie, czytanie, sprawności zintegrowane, konwersacje biznesowe, wymowa),
 • rozwój zawodowy ukierunkowany na uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • aktywność publikacyjna,
 • praca organizacyjna na rzecz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, w tym szczególnie na Wydziale Nauk Humanistycznych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych, na podstawie umowy o pracę na czas określony w roku akademickim 2024/2025, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o pracę
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 1)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. 2 )
 • życiorys
 • odpisy (kserokopie) dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie(oryginały do wglądu przed podpisaniem umowy)
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(zał. 3)
 • kopie certyfikatów, dodatkowych zaświadczeń
 • oświadczenie, że Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. 4)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać: osobiście lub przesłać na adres Uczelni: ANS w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, Sekretariat Ogólny, pokój 01. Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs nr 3 na stanowisko wykładowcy na WH” albo przesłać na adres e-mail: mhinc@ans-ns.edu.pl