Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Etnolingwistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Oferta jest skierowana do kandydata/tki, który/a spełnia następujące wymogi:
– posiada tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie dydaktyki języka koreańskiego jako języka obcego oraz ukończony kurs doktorancki w zakresie studiów koreanistycznych (dyscyplina językoznawstwo) na koreańskiej uczelni,
– posiada certyfikaty poświadczające kwalifikacje do nauczania języka koreańskiego wydane przez Narodowy Instytut Języka Koreańskiego z siedzibą w Seulu,
– jest rodzimym użytkownikiem języka koreańskiego;
– ma kompetencje do nauczania języka koreańskiego na poziomie akademickim;
– ma doświadczenie dydaktyczne w zakresie praktycznego nauczania języka koreańskiego.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania: - ukończony kurs doktorancki w zakresie studiów koreanistycznych (dyscyplina językoznawstwo) najlepiej na koreańskiej uczelni, - posiada certyfikaty poświadczające kwalifikacje do nauczania języka koreańskiego wydane przez Narodowy Instytut Języka Koreańskiego z siedzibą w Seulu, - potwierdzone doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka koreańskiego.
 • Wymagania językowe (required languages) 1. Język koreański – ojczysty 2. Język angielski – dobry
 • V) Wymagane doświadczenie badawcze, badawczo-dydaktyczne lub dydaktyczne Kandydat/ka powinien/a być przygotowany/a i posiadać doświadczenie w zakresie praktycznego nauczania języka koreańskiego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć z zakresu nauczania języka koreańskiego zgodnie z programem studiów (na wniosek komisji konkursowej)

Oferujemy

 •  atmosfera szacunku i współpracy  wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami  elastyczny czas pracy  dofinansowanie nauki języków  dofinansowanie szkoleń i kursów  dodatkowe dni wolne na kształcenie  ubezpieczenia na życie  program emerytalny  fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny  preferencyjne pożyczki  dodatkowe świadczenia socjalne  dofinansowanie wypoczynku  dofinansowanie wakacji dzieci  „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs; • Curriculum Vitae; • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t. j.) • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, • Inne dokumenty określone przez komisję konkursową. • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty można składać w formie papierowej/listownej w dziekanacie Wydziału Etnolingwistyki UAM, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań lub elektronicznie na adres we@amu.edu.pl.
  W dokumentach aplikacyjnych należy powołać się na numer referencyjny konkursu. Dokumenty można składać do dn. 30.06.2024 r.