Wykładowca

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

REKTOR
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko wykładowcy
Akademii Muzycznej w dziedzinie sztuki,
w specjalności Kompozycja
w Instytucie Kompozycji i Teorii Muzyki
na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

Nasze wymagania

 • 1. Spełnienie wymogów określonych w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”);
 • 2. Posiadanie stopnia doktora sztuki bądź w trakcie realizacji przewodu doktorskiego w specjalności kompozycja;
 • 3. Wskazanie Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy
 • 4. Wykazanie się znaczącymi osiągnięciami w działalności artystycznej oraz naukowej
 • 5. Posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej
 • 6. Posiadanie kompetencji w zakresie prowadzenia przedmiotów w specjalności Kompozycja z zakresu Kompozycji muzyki nowych mediów (m.in.: Teoria i estetyka formy w sztuce nowych mediów, Topofonia i spacjalizacja oraz Sonologia)
 • 7. Posiadanie znajomości języka polskiego i języka angielskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • Praca ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie – deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie
 • 2. Kwestionariusz osobowy
 • 3. CV
 • 4. Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra w specjalności kompozycja oraz ewentualnie odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora sztuki
 • 5. Informacje o dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym oraz znajomości języków obcych
 • 6. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe)
 • 7. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie dokumentów w sekretariacie Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki, pokój 114 tel: 618568932