Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Miejsce: Legnica
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych – prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii na kierunku Psychologia i na innych kierunkach studiów

Nasze wymagania

 • tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologii lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk zdrowiu
 • doświadczenie w szkolnictwie wyższym w pracy dydaktycznej w zakresie psychologii
 • doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym w zawodzie psychologa

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii na kierunku Psychologia i na innych kierunkach studiów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
 • życiorys zawodowy (CV)
 • syntetyczny opis osiągnięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek naukowy lub kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra oraz tytułu doktora
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 • kopie świadectw pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesłać (z dopiskiem „konkurs-wykładowca Psychologia”) na adres: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału bud. A pok. 334, do dnia 14.07.2024 r.