Wykładowca stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Reżyserii i Dramaturgii
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

Wykładowca

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy licencjata albo równorzędny,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w Uczelni lub innych ośrodkach poza nią,
 • czynne wykonywanie zawodu aktora, reżysera, dramaturga,
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone listem referencyjnym.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć z przedmiotu "Pisanie dla teatru"
 • Prowadzenie zajęć z przedmiotu "Dramaturgia i gest narracyjny"

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie kandydata
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 • informacje o dorobku artystycznym, naukowym lub pedagogicznym,
 • list referencyjny, potwierdzający predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • oświadczenie w trybie art. 113 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki