Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

WYKŁADOWCA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH

Nasze wymagania

 • spełniać wymagania określone w art. 23 ust. 2 pkt 7 oraz art. 119 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;
 • posiadać stopnie naukowe (co najmniej) Magistra Filologii Angielskiej, oraz posiadać doświadczenie i legitymować się stażem pracy (minimalnie 6-letnim) nauczyciela języka angielskiego w szkole średniej lub pracownika dydaktycznego na uczelni wyższej (ewentualna współpraca w systemie zajęć zleconych);
 • specjalizować się w prowadzeniu profilowanych kursów: język angielski specjalistyczny (różne profile: techniczny, medyczny, biznesowy, prawniczy);
 • posiadać doświadczenie w obszarze tworzenia programów autorskich oraz doświadczenie w przygotowaniu sylabusów do prowadzenia zajęć profilowanych.

Mile widziane

 • posiadać udokumentowane kwalifikacje do nauczania drugiego języka obcego (preferowane: hiszpański, niemiecki);
 • posiadać umiejętności poruszania się w systemie USOS (być przygotowanym do pracy w systemie USOS w ramach obowiązków organizacyjnych);
 • posiadać doświadczenie organizacyjne pracy w uczelnianych centrach językowych lub podobnych w instytucjach edukacyjnych zajmujących się nauczaniem języków obcych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie lektoratu języka angielskiego
 • udział w pracach organizacyjnych Studium Języków Obcych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UO;
 • życiorys zawodowy;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów;
 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania;
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych (ew. publikacji naukowych), udziału w projektach (grantach) naukowych;
 • list motywacyjny (+ możliwe listy referencyjne);
 • wykaz udokumentowany o współpracy z organizacjami i towarzystwami oraz innej działalności społecznej;
 • oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć: do 26.07.2024 w Sekretariacie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, 45-052 Opole (do godz. 15.00).