Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Instytut Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Miejsce: Elbląg
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie: stopnia naukowego doktora lub tytułu magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.
 • 2. Doświadczenie zawodowe w zawodzie inżyniera informatyka.
 • 3. Doświadczenie zawodowe w wprowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 • 4. Dorobek naukowy z okresu ostatnich pięciu lat.
 • 5. Wymagana wiedza z zakresu: znajomość obsługi laserów CO2, w tym ich zastosowania w cięciu i grawerowaniu różnych materiałów; doświadczenie w projektowaniu i drukowaniu 3D, w tym znajomość oprogramowania CAD/CAM; znajomość metod spawania światłowodów; umiejętność obsługi frezarek CNC; doświadczenie w instalacji, konfiguracji i zarządzaniu systemami kamer IP; znajomość protokołów sieciowych i technologii używanych w monitoringu IP; znajomość technologii rozpoznawania obiektów; doświadczenie w obsłudze sprzętu studyjnego, umiejętność prowadzenia sesji nagraniowych, edycji dźwięku i produkcji nagrań; znajomość konfiguracji i utrzymania central pożarowych, w tym instalacja i testowanie systemów alarmowych; znajomość konfiguracji, zarządzania i utrzymania central telefonicznych VoIP i analogowych; doświadczenie z instalacją, konfiguracją i interpretacją obrazów termowizyjnych. Powyższe kompetencje są związane ze stanowiskami w laboratoriach w szczególności laboratorium informatycznych systemów przemysłowych.

Mile widziane

 • 1. Preferowane wskazanie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu
 • 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej
 • 4. Kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra
 • 5. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu
 • 7. Oświadczenie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 8. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów:
  Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. K.Brzeskiego ANS w Elblągu
  pok. 203, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg