Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Akademia Muzyczna Bydgoszcz
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Nasze wymagania

 • 1. Dyplom doktorski w dyscyplinie Kompozycja i teoria muzyki.
 • 2. Udokumentowana praca zawodowa uwzględniająca dorobek artystyczny i naukowy w obrębie dyscypliny Kompozycja i teoria muzyki, w specjalności Kompozycja.
 • 3. Doświadczenie pracy w szkolnictwie wyższym nie krótsze niż 12 miesięcy.
 • 4. Doświadczenie w realizacji przedmiotów obejmujących zagadnienia harmonii klasycznej (systemu tonalnego dur-moll) oraz aranżacji.
 • 5. Złożą oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
 • 6. Warunek dla obcokrajowców – znajomość języka polskiego na poziomie C2.

Zakres obowiązków

 • 1. Opracowanie programów do prowadzonych przedmiotów. 2. Kształcenie studentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie udziału w konkursie (do pobrania).
 • 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (do pobrania).
 • 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania).
 • 4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu poświadczającego wymagania, o których mowa w pkt. 1 części I.
 • 5. Dokumentacja poświadczająca spełnienie wymogów zawartych w części I pkt. 2-4.
 • 6. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (do pobrania).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego, 85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7 z dopiskiem Konkurs na stanowisko wykładowcy - W I