Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Etnolingwistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Oferta jest skierowana do kandydata/tki, który/a spełnia następujące wymogi:
– posiada tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie hebraistyki (w dyscyplinie językoznawstwo);
– jest rodzimym użytkownikiem języka hebrajskiego izraelskiego;
– ma kompetencje do nauczania języka hebrajskiego izraelskiego na poziomie akademickim;
– ma doświadczenie dydaktyczne w zakresie praktycznego nauczania języka hebrajskiego izraelskiego.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania: - tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie hebraistyki (w dyscyplinach językoznawstwo, literaturoznawstwo lub pokrewnych); - potwierdzone doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka hebrajskiego izraelskiego.
 • Wymagania językowe (required languages) 1. Język hebrajski izraelski – ojczysty 2. Język polski lub angielski – dobry
 • Kandydat/ka powinien/a być przygotowany/a i posiadać doświadczenie w zakresie praktycznego nauczania języka hebrajskiego izraelskiego

Mile widziane

 • Dodatkowym atutem mogą być: - działalność naukowa poświadczona publikacjami i projektami badawczymi; - znajomość języka jidysz; - kompetencje z zakresu historii i sztuki żydowskiej; - inne umiejętności i doświadczenia w zakresie edukacji i promowania kultury żydowskiej i izraelskiej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych - praktyczne nauczanie języka hebrajskiego izraelskiego

Oferujemy

 • Wybrany/a kandydat/tka będzie miał/a możliwość rozwoju kariery dydaktycznej na poziomie akademickim. Będzie miał/a wpływ na kształcenie studentów hebraistyki i rozwój potencjału dydaktycznego Zakładu Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs; • Curriculum Vitae; • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, • Inne dokumenty określone przez komisję konkursową. • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty można składać w formie papierowej/listownej w dziekanacie Wydziału Etnolingwistyki UAM, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań lub elektronicznie na adres we@amu.edu.pl
  W dokumentach aplikacyjnych należy powołać się na numer ref. konkursu. Dokumenty można składać do dn. 31 sierpnia 2024 r.