Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wroclaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

Konkurs numer 104.2024.SINJA.MR z dnia 09.07.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego
Stanowisko: wykładowca
Rodzaj stanowiska: dydaktyczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 08.08.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.09 2024 r.
Okres zatrudnienia: 5 miesięczny okres próbny, potem możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe: magister filologii angielskiej lub (w przypadku kandydata z kraju angielskojęzycznego) licencjat.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy zawodowej (minimum 3 000 wyuczonych godzin w okresie 5 lat).
 • W przypadku kandydata z kraju angielskojęzycznego poświadczony kurs metodyczny DELTA (lub o identycznym profilu).
 • Wiedza na temat życia, kultury zwyczajów i tradycji brytyjskich.

Mile widziane

 • Osobowość.
 • Kreatywne podejście do sztuki uczenia.
 • Ciekawość w zdobywaniu wiedzy oraz ustawiczne szlifowanie warsztatu pracy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęć językowych z kadrą pracowników naukowych.
 • Prowadzenie zajęć grupowych z pracownikami administracji.
 • Prowadzenie zajęć z osobami pochodzenia zagranicznego, będącymi kandydatami na studia Uwr.
 • Branie czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez SINJA promujących UWr.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …”
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „wykładowca.104.SINJA.MR”.