wykładowca

Instytut Jazzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w: ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ), Statucie PWSZ w Nysie oraz:

– Posiadają doświadczenie dydaktyczne w obszarze realizacji nagłośnienia.
– Posiadają doświadczenie w pracy realizatora dźwięku w studio nagraniowym min. 3 lata.
– W przypadku kandydatów z tytułem zawodowym magistra posiadają 5 letnie doświadczenie
poza szkolnictwem wyższym w pracy w realizacji dźwięku.
– Posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub specjalności związanej
z realizacją nagłośnienia.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

a) podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie,
b) Curriculum Vitae,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,
e) wykaz publikacji naukowych,
f) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym,
g) informacja, czy PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu.

Oferty należy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS
lub składać osobiście.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2019 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
Po zakończeniu procedury konkursowej dokumentów kandydatów nie zwraca się, pozostają
w aktach postępowania konkursowego