wykładowca

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668), Statucie PWSZ w Nysie oraz:

– legitymują się co najmniej tytułem zawodowym mgra pedagogiki,
– posiadają stopień doktora z dyscypliny naukowej – nauki socjologiczne,
– posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe w placówkach oświatowych, w tym na
stanowiskach kierowniczych,
– odbyli specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe pedagogiczne, w tym w zakresie
organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi,
– dysponują długoletnim doświadczeniem dydaktycznym w szkolnictwie wyższym
w przedmiotach nauczania: komunikacja społeczna, pedagogika, socjologia,
– posiadają interdyscyplinarny dorobek naukowy w zakresie pedagogiki i socjologii.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
a) podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie,
b) Curriculum Vitae,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,
e) wykaz publikacji naukowych,
f) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym,
g) oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu.

Oferty należy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS
lub składać osobiście.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2019 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
Po zakończeniu procedury konkursowej dokumentów kandydatów nie zwraca się, pozostają w aktach postępowania konkursowego.