wykładowca

Instytut Instrumentów Lutniczych
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
– spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)
– zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im,. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy,
– wykazują się znacznymi osiągnięcimi artystycznymi