Wykonawca stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademi Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Miejsce: Nowy Sącz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs nr 1 na stanowisko wykładowcy w Wydziale Nauk o Zdrowiu
Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa,
 • posiadanie aktualnego dokumentu poświadczającego prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki,
 • posiadanie wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć z przedmiotów m.in.: podstawy pielęgniarstwa, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub posiada doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego,
 • posiadanie udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć na kierunku pielęgniarstwo,
 • posiadanie/jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji pedagogicznych lub posiada udokumentowane doświadczenie praktyczne poza szkolnictwem i systemem oświaty,
 • deklaracja o podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu,
 • w przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych w wymiarze etatu (360) godzin pensum na studiach stacjonarnych,
 • własny rozwój zawodowy,
 • praca organizacyjna i promocyjna na rzecz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, w tym szczególnie w Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Oferujemy

 • Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy w roku akademickim 2023/2024.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o pracę,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 1),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. 2)
 • życiorys,
 • odpisy (kserokopie) dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu przed podpisaniem umowy),
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. 3),
 • kopie certyfikatów, dodatkowych zaświadczeń,
 • oświadczenie, że Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. 4).

Załączniki