adiunkt

Instytut Psychologii
Uniwersytet Zielonogórski

                                                                                                                                                        Zielona Góra, 15.02.2021 r.
REKTOR UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO ADIUNKT

(W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH)

W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII

 

 

            Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018, poz.1668 z późniejszymi zmianami)

Kandydat powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

–       posiadanie stopnia naukowego co najmniej doktora w zakresie dyscypliny psychologia, specjalność psychologia zdrowia/kliniczna  lub nauki o zdrowiu;

–       ukończone studia magisterskie w zakresie psychologii; preferowana specjalność: psychologia kliniczna;

–       dorobek naukowy w zakresie psychologii, w kontekście zdrowia w środowisku pracy / rehabilitacji (publikacje, uczestnictwo w konferencjach naukowych);

–       co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej przede wszystkim w języku angielskim z  psychologii stosowanej; mile widziane doświadczenie akademickie na uczelniach zagranicznych;

–       doświadczenie praktyczne, zawodowe w psychologii rehabilitacji, psychologii zdrowia, psychologii pracy (medycyna pracy, zdrowe środowisko pracy);

–       doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia badań klinicznych;

–       biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym języku;

 

Spełnienie wyżej wymienionych warunków należy potwierdzić dokumentami, które należy złożyć na adres: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Psychologii, al. Wojska Polskiego 69, 65 – 762 Zielona Góra, pok. P106.

Kontakt e-mail: sekretariat@psychologia.wns.uz.zgora.pl

Termin składania dokumentów upływa w dniu  15. 03.2021r.

Kandydaci spełniający w/w warunki zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie przeprowadzenia konkursu.

Klauzula informacyjna RODO :

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·       Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·       Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiący od daty złożenia oferty,

·       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·       Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·        Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·       Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.