1 stanowisko adiunkt

Instytut Muzyki
Uniwersytet Zielonogórski
  • Miejsce: Zielona Góra
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Zielona Góra, 15.11.2022

 

 

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko

adiunkta w grupie pracowniczej badawczo-dydaktycznej

w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

w dyscyplinie sztuki muzyczne w specjalności instrumentalistyka-fortepian

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia
30 sierpnia 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018, poz. 1668).

 

Wymagane kwalifikacje

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

Dorobek artystyczny w specjalności instrumentalistyka – fortepian w szczególności w zakresie kameralistyki i muzyki współczesnej.
Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów z zakresu gry na fortepianie.
Biegłą znajomość języka polskiego.
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 

Wymagane dokumenty:

Wykaz dorobku artystycznego w zakresie instrumentalistyki (w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD).
Deklaracja udziału w konkursie kierowaną do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią i życiorysem zawodowym.
Odpisy dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie.
Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Zielonogórski będzie podstawowym miejscem w pracy.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.
 

Prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy  ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·       Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·       Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiący od daty złożenia oferty,

·       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·       Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·        Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·       Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2022 w Sekretariacie Instytutu Muzyki,

ul. Prof. Z. Szafrana 19, 65-516 Zielona Góra, pok. 9, tel.789442275

 

 

Kandydaci spełniający w/w warunki zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie przeprowadzenia konkursu