1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Matematyki
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Rektor
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

 

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

w grupie badawczo-dydaktycznej na dwa stanowiska

 

ADIUNKTA

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z  2018 r., poz. 1668 z p. zm.). 

 

Wymagane kwalifikacje:

–        uzyskanie stopnia naukowego doktora (dyscypliny: matematyka lub ekonomia i finanse, specjalności: ekonomia matematyczna, teoria gier, matematyka ubezpieczeniowa, matematyka finansowa, zastosowania matematyki, optymalizacja, badania operacyjne, analiza danych, analiza biznesowa),

–       znajomość języka angielskiego – poziom B2,

–       znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie studiów uniwersyteckich

Wykaz wymaganych dokumentów:
–        podanie kandydata kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego,

–        życiorys,

–        odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora,

–        wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,

–        sprecyzowany plan dalszego rozwoju naukowego,

–        dokumenty poświadczające znajomość j. angielskiego – poziom B2,

–       kwestionariusz osobowy wraz z fotografią.

 

Termin składania dokumentów upływa –  31 marca 2023 r.

 

Dokumenty prosimy składać na adres:

SEKRETARIAT INSTYTUTU MATEMATYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra

 

lub elektronicznie (podpisane skany) na adres: sekretariat@im.uz.zgora.pl

 

 

Przy rozstrzygnięciu konkursu, oprócz kwalifikacji kandydatów, będą brane pod uwagę potrzeby kadrowe Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, w szczególności związane z prowadzeniem specjalistycznych zajęć na kierunkach studiów: matematyka, inżynieria danych oraz informatyka i ekonometria.

 

Planowany termin zatrudnienia – 01 września 2023 r.

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

Prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy  ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·       Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·       Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty,

·       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·       Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·       Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·       Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@im.uz.zgora.pl