adiunkt

Instytut Neofilologii
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

REKTOR
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

 

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

na zatrudnienie pracownika w grupie badawczo-dydaktycznej na stanowisku

 

adiunkta

w Zakładzie Anglistyki Instytutu Neofilologii

(w ramach umowy na czas określony w wymiarze pełnego etatu)

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z  2018 r., poz. 1668 z p. zm.). 

 

Wymagane kwalifikacje:

 

1)      posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;

2)      staż pracy w szkole ponadpodstawowej, polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych, nie krótszy niż piętnaście lat;

3)      staż na uczelni wyższej, polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych, nie krótszy niż dwa lata;

4)      doświadczenie w zakresie doradztwa metodycznego dotyczącego nauczania języka obcego;

5)      udział w międzynarodowym projekcie badawczym;

6)      prowadzenie zajęć na poziomie akademickim w obszarach związanych z celami edukacyjnymi i programem badawczym Zakładu Anglistyki, m. in. w zakresie językoznawstwa, dydaktyki języka angielskiego, różnych aspektów praktycznej nauki języka angielskiego;

7)      udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania;

8)      doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych;

9)      gotowość do realizacji zadań i obowiązków związanych z działalnością badawczo-dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Instytutu/Wydziału.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:
–       podanie kandydata kierowane do JM Rektora UZ,

–       życiorys,

–       odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora,

–       wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,

–       sprecyzowany plan dalszego rozwoju naukowego,

–       kwestionariusz osobowy wraz z fotografią.

 

Termin składania dokumentów upływa – 15 grudnia 2021 r.

 

Dokumenty prosimy składać na adres:

SEKRETARIAT DZIEKANATU INSTYTUTU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Al. Wojska Polskiego 71a, 65-762 Zielona Góra, tel. (68) 3283150

 

 

 

Przy rozstrzygnięciu konkursu, oprócz kwalifikacji kandydatów, będą brane pod uwagę potrzeby kadrowe Instytutu  Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, w szczególności związane z prowadzeniem specjalistycznych zajęć na kierunku studiów filologia angielska.

 

Planowany termin zatrudnienia – 28 lutego 2022 r.

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

Prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy  ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·       Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·       Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty,

·       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·       Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·       Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·      Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 
Zielona Góra, 15.11.2021 r.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na d.hebisz@dn.uz.zgora.pl