adiunkt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 03.12.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.01.2022

LINK DO STRONY: http://www.if.uz.zgora.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  Celem konkursu jest wyłonienie kandydata, który obejmie stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zakładzie Fizyki Materiałowej i Medycznej. Od kandydata wymagane jest doświadczenie naukowe i dydaktyczne w zakresie radiologii (MRI, CT) i/lub diagnostycznej medycyny nuklearnej (PET, SPECT) i/lub radioterapii. Dodatkowym atutem będą publikacje z wyżej wymienionego zakresu świadczące o możliwości prowadzenia badań naukowych w obszarze współczesnych metod diagnostyki obrazowej.

 

Aplikant powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk fizycznych lub medycznych
i posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie studiów uniwersyteckich. Ponadto wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Fizyki następujące dokumenty:

a)  podanie kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego zawierające oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że 
w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Zielonogórski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z p. zm.)),

(2)          życiorys i kwestionariusz osobowy,

(3)          odpis dyplomu uzyskaniu stopnia naukowego doktora,

(4)          autoreferat,

(5)          udokumentowany dorobek naukowy,

(6)          informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz w zakresie kształcenia kadr,

(7)          informacje z punktu (6) mogą być uzupełnione o opis umiejętności informatycznych w pracy naukowej i dydaktycznej.

 

 

Zgłoszenia wraz z dokumentacją przyjmowane będą w Sekretariacie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego w terminie do dnia 5 stycznia 2022 roku osobiście lub korespondencyjnie pod adresem:

Sekretariat Instytutu  Fizyki

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na M.Rydzanicz@if.uz.zgora.pl