adiunkt

Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Zielona Góra, 06 lipca 2021 r.
Rektor

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ogłasza

KONKURS
na stanowisko

ADIUNKTA

(w grupie badawczo – dydaktycznej)

 

w Instytucie Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

 

            Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018, poz.1668 z późniejszymi zmianami)

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

·           złożyć podanie kandydata kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego,

·           złożyć deklarację przystąpienia do konkursu,

·           przedstawić życiorys i kwestionariusz osobowy,

·           posiadać co najmniej stopień doktora w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i modelowania układów elektroenergetycznych,

·           wykazać się dorobkiem naukowym w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika,

·           wykazać się znajomością języka angielskiego.

 

Pożądane jest:

·           doświadczenie w pracy dydaktycznej i/lub naukowej,

·           posiadanie zdolności inżynierskich z zakresu automatyki, elektrotechniki i elektroniki, umożliwiających przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentów,

·           znajomość języka angielskiego, w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych (poziom biegłości B2).

 

Dokumenty prosimy składać na adres:
Sekretariat Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego,

ul. Prof. Z. Szafrana 2, pok. 411A,

65-516 Zielona Góra

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 6 sierpnia 2021 roku.

 

Planowany termin zatrudnienia: 01.09.2021 r.

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

            Kandydaci spełniający w/w warunki zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie przeprowadzenia konkursu.

 

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·       Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·       Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiący od daty złożenia oferty,

·       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·       Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·        Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·       Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@iee.uz.zgora.pl