adiunkt

Instytut Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Instytut Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu

DATA OGŁOSZENIA: 29.09.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.10.2021 r.

LINK DO STRONY: https://www.uz.zgora.pl/index.php?konkursy-dla-na

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, anestezjologia i intensywna terapia, nauki medyczne.                                           

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Uniwersytet Zielonogórski poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk
o Zdrowiu.

Do obowiązków Kandydata będzie należało:

1/ Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

2/ Prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań, oraz czynny udział
w konferencjach polskich i międzynarodowych.

Kandydat powinien ukończyć 6-letnie studia medyczne na kierunku lekarskim, posiadać stopień doktora nauk medycznych, tytuł specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii oraz posiadać dorobek naukowy w zakresie nauk o zdrowiu. Kandydat powinien posiadać także doświadczenie dydaktyczne. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

§  Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

§  Życiorys i kwestionariusz osobowy.

§  Kopia dyplomu ukończenia studiów.

§  Kopia dyplomu stopnia naukowego doktora.

§  Kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalizacji w/w specjalności.

§  Informacja o aktywności naukowej i dydaktycznej.

§  Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 28.10.2021 r. osobiście lub listem poleconym
w sekretariacie Instytutu Nauk o Zdrowiu UZ; ul. Zyty 28, pok. 105, 65-046 Zielona Góra

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
e-mailem lub listownie.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariatinz@cm.uz.zgora.pl