adiunkt

Instytut Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Zielonogórski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Zielona Góra, 23 kwietnia 2021 r.
Rektor Uniwersytetu  Zielonogórskiego
ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkta
(w grupie pracowników badawczo dydaktycznych)

w Katedrze Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn

 

            Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce /Dz. U. z 2018 r. poz.1668 z późniejszymi zmianami).

 

Kandydaci przystępujący do konkursu na to stanowisko powinni posiadać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna, mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie takich obszarów jak: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, inżynieria wytwarzania, projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem, techniki wytwarzania wyrobów medycznych, zarządzanie procesami technologicznymi, metrologii.

Mile widziane jest doświadczenie zawodowe kandydata odbyte na dowolnym stanowisku inżynierskim związane w szczególności z obsługą i programowaniem obrabiarek (min. 2 lata). Mile widziane jest posiadanie przez kandydata artykułów naukowych wysoko punktowanych.

Wymagane kluczowe kompetencje: doświadczenie dydaktyczne przy współpracy ze studentami (min. 2 lata), umiejętności obsługi i programowania maszyn sterownych numerycznie (potwierdzone certyfikatami), uprawnienia do posługiwania się oznaczeniem Siemens CNC – Trainer (potwierdzone certyfikatem), znajomość oprogramowania EdgeCam, umiejętność obsługi współrzędnościowej maszyny pomiarowej i oprogramowania MCosmos (potwierdzone certyfikatem), znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, silna motywacja do pracy dydaktycznej i naukowej, zdolność do ustanawiania i rozwijania więzi i kontaktów naukowych, samodzielność w wyszukiwaniu tematów badawczych, umiejętność pracy w grupie oraz pracy samodzielnej i niezależnej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:

 

·                                deklarację przystąpienia do konkursu,

·                                życiorys i kwestionariusz osobowy,

·                                odpis dyplomu doktorskiego,

·                                wykaz dorobku naukowego,

·                                opinię samodzielnego pracownika naukowego,

·                                certyfikaty potwierdzające umiejętności obsługi i programowania maszyn sterowanych numerycznie,

·                                certyfikat potwierdzający uprawnienia do posługiwania się oznaczeniem  Siemens CNC – Trainer w odniesieniu do programowania SINUMERIK DIN/ISO, obsługi i programowania ShopMill i ShopTurn,

·                                certyfikat potwierdzający umiejętności obsługi współrzędnościowej maszyny pomiarowej i oprogramowania MCosmos

·                                zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

 

Spełnienie wyżej wymienionych warunków należy potwierdzić dokumentami
w sekretariacie Dyrektora Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Z. Szafrana 4, pok. 245.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 24 maja 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 miesięcy od jego ogłoszenia.

Prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy  ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·       Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·       Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiący od daty złożenia oferty,

·       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·       Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·        Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·       Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@wm.uz.zgora.pl