asystent

Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Uniwersytet Zielonogórski
  • Miejsce: Zielona Góra
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Zielona Góra, 10 listopada 2022 r.

Rektor

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ogłasza

KONKURS

na stanowisko

ASYSTENTA

(w grupie badawczo – dydaktycznej)

w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późniejszymi zmianami)

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

•        złożyć deklarację przystąpienia do konkursu,

•        przedstawić życiorys i kwestionariusz osobowy,

•        posiadać tytuł magistra inżyniera, w dyscyplinie inżynieria biomedyczna.

•        wykazać się dorobkiem naukowym w dyscyplinie inżynieria biomedyczna,

•        posiadać doświadczenie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,

•        wykazać się znajomością języka angielskiego.

Pożądane jest:

•          doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie badania biomateriałów i ich właściwości mechanicznych, fizykochemicznych i elektrochemicznych potwierdzone autorstwem/współautorstwem publikacji naukowych,

•          doświadczenie w pracy dydaktycznej i/lub naukowej,

•          doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Chemia, Chemia i technologie chemiczne, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Modelowanie i symulacja układów biologicznych, Biomateriały, Materiałoznawstwo, Technologia informacyjna i pokrewnych

•          znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Spełnienie wyżej wymienionych warunków należy potwierdzić dokumentami w sekretariacie Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Z. Szafrana 4, pok. 223

Termin składania dokumentów upływa w dniu 09.12.2022 r.

Kandydaci spełniający w/w warunki zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie przeprowadzenia konkursu.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

•        Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie tel. 603474724.

•        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.l pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych),

•        Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiący od daty złożenia oferty,

•        Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

•        Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

•        Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

•        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w’ procesie rekrutacji,

•        Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w’ sposób zautomatyzowany.